Samorząd Uczniowski - regulamin

R E G U L A M I N

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

W CZŁOPIE

  1. W szkole działa samorząd uczniowski.
  2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Jedynymi reprezentantami ogółu uczniów są władze samorządu uczniowskiego, zwane dalej Radą Samorządu Uczniowskiego (RSU) wybierane w demokratycznych wyborach.

Zasady wybierania RSU określa ordynacja wyborcza.

  1. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z:

-          Przewodniczącego,

-          Zastępcy Przewodniczącego,

-          Sekretarza,

-          Skarbnika,

-          Kronikarza,

-          Gospodarzy klas.

 

  1. Kompetencje władz samorządu.

      RSU może przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi

      wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących

      realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

      a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi  

                wymaganiami,

            b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu,

            c) prawo do organizacji życia szkolnego,

            d) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

            e) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz  

                rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,

                w porozumieniu z Dyrektorem,

             f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu,

             g) prawo do wyrażania opinii o nauczycielu przy ocenie pracy nauczyciela.

 

         Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego zobowiązany jest:

-          prowadzić zebrania RSU,

-          prowadzić uroczystości, imprezy szkolne,

-          koordynować pracę RSU,

-          dbać o wykonanie zadań wynikających z planu pracy samorządu,

-          reprezentować samorząd na zewnątrz,

-          dbać o przepływ informacji na temat pracy samorządu,

-          współdziałać z dyrekcją i radą pedagogiczną.

 

         Zastępca Przewodniczącego RSU zobowiązany jest:

-          pomagać przewodniczącemu w wypełnianiu jego statutowych funkcji,

-          zastępować przewodniczącego w razie jego nieobecności lub niedyspozycji,

-          współpracować z wychowawcami klas,

-          dbać o przepływ informacji ( redagowanie gazetki RSU ).

Kronikarz

-          prowadzi kronikę samorządu.

 

Sekretarz

-          prowadzi zeszyt protokołów, dokumentację samorządu uczniowskiego, prowadzi  korespondencję, przygotowuje porządek zebrań RSU.

Skarbnik

-          zarządza i opiekuje się majątkiem RSU, prowadzi księgę finansową, kontroluje pracę skarbników klasowych, troszczy się o wzbogacenie funduszy samorządu.

Przewodniczący klas

-          zapoznają się z bieżącymi zadaniami RSU, informują klasę i kierują ich wykonaniem, rozliczają się ze swej pracy przed RSU, aktywizują do pracy swoje klasy.

  1. RSU działa wg własnego planu pracy, który przewiduje określone zadania dla poszczególnych klas.
  1. Sposób podejmowania decyzji:

RSU decyzje podejmuje większością głosów.

  1. Regulamin RSU uchwalony jest większością głosów na pierwszym zebraniu powyborczym.